Bel mij terug

Bel mij terug

* Verplichte velden

Opleidingen: voorwaarden en gedragscode volgens de NRTO

Individuele neurofeedbacktraining via de Neuro-academy: voorwaarden en privacy statement

Neuro-academy

Tevens handelend onder de handelsnaam Opleidingscentrum Ik leer anders
Helmstraat 30
2681 GK Monster
(06) 244 355 45
contact@brainmarker.com
www.brainmarker.com

KvK inschrijfnummer 27354885 in Den Haag
BTW-nummer 145574106B01
Rekeningnummer
IBAN: NL32INGB0004482396 t.a.v. Opleidingscentrum Ik leer anders in Monster
BIC: INGBNL2A

Klachtenprocedure opleiding

Heeft u een klacht over de opleiding, laat het ons weten. Het opleidingscentrum heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Op het contact-formulier kun je kiezen voor de optie “Ik heb een klacht”.
Klachten worden schriftelijk afgehandeld binnen tien werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
Komt een klant er met het opleidingscentrum niet uit, dan kunnen zij hun klacht voorleggen aan een geschillencommissie.
Zie voorwaarden NRTO voor consumenten en B2B.

Bedrijven en organisaties kunnen een klacht schriftelijk richten aan de Commissie van Kwaliteitshandhaving van het NRTO via www.nrto.nl/contact.
Particulieren kunnen terecht bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.

Software Brainmarker

Brainmarker Performance B.V. (tevens handelend onder de handelsnaam 42 days performance en het merk Brainmarker)
Helmstraat 30
2681 GK Monster
(06) 244 355 45
contact@brainmarker.com
www.brainmarker.com

KvK inschrijfnummer 862756042 in Den Haag
BTW-nummer 862756042
Rekeningnummer
IBAN: NL33INGB0008257618 t.a.v. Brainmarker Perfomance BV
BIC: INGBNL2A

Ticket-systeem voor gebruikers van Brainmarker

Maak je gebruik van Brainmarker en heb je een technische of inhoudelijke vraag over neurofeedback of een klacht, maak dan een ticket aan. Ook feedback, opmerkingen en/of klachten kun je doorgeven via dit systeem: Ticket Brainmarker.

Algemene Voorwaarden

Versie  : 1
Datum : 1 juli 2021
Deze voorwaarden vervangen alle vorige versies.

Algemene Voorwaarden Brainmarker Performance B.V. (tevens handelend onder de handelsnaam 42 days performance en het merk Brainmarker, gevestigd aan Helmstraat 30 in Monster, ingeschreven bij de KvK onder nummer 83170235. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met 42 days performance. Algemene voorwaarden van haar contractspartijen zijn niet van toepassing. 

42 days performance heeft ten doel het faciliteren van een digitaal platform voor bewegingsprogramma’s, educatie en diverse apparatuur om inzicht te geven in lichaamsfuncties en voor trainingsdoeleinden, met als doel het verbeteren van lichamelijke en/of geestelijke prestaties alsmede om klachten te verminderen.

  1. Definities

De Dienst: een digitaal platform bestaande uit individuele (digitale en virtuele) meetapparaten, een app en een web portal (tevens genaamd: het 42 days performance Platform).
Gebruiker
: een klant van 42 days performance die gebruik maakt van de Dienst dan wel een onderdeel van de Dienst. 

Cliënt: een klant van Gebruiker, die via de door Gebruiker afgenomen Dienst (beperkte) toegang heeft tot de Dienst. De Cliënt is in de relatie met 42 days performance een derde en de Cliënt kan dan ook in verband met het gebruik van de Dienst via Gebruiker geen rechten uitoefenen jegens 42 days performance.
(Gebruikers)account
: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface, waarmee de Gebruiker bepaalde aspecten van de Dienst kan beheren.
Gebruikersovereenkomst of Licentieovereenkomst of Lidmaatschapsvoorwaarden
: de tussen Gebruiker en 42 days performance afgesloten overeenkomst, op basis waarvan Gebruiker toegang krijgt tot het 42 days performance Platform, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Toestemmingsverklaring:
een digitaal formulier waarbij Gebruiker en Cliënt aan 42 days performance toestemming verlenen om de door hen ter beschikking gestelde gegevens te beheren, te delen en akkoord te geven op de door 42 days performance gestelde voorwaarden en haar Privacy Statement.
Informatie: de gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden, andere content die Gebruiker via de Dienst kan delen, waaronder de (audio en video) communicatie die met het gebruik van de Dienst kan plaatsvinden.
Partijen
: Gebruiker en 42 days  Performance gezamenlijk, ieder individueel aangeduid als  ́Partij ́.
Privacy Statement
: de privacyverklaring van 42 days performance die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

  1. Gebruik van de Dienst

2.1 Het 42 days performance Platform is een digitaal platform met bewegingsprogramma’s, educatie en diverse apparatuur om inzicht te geven in lichaamsfuncties en voor trainingsdoeleinden, met als doel het verbeteren van lichamelijke en/of geestelijke prestaties alsmede om klachten te verminderen. Het is geen medisch hulpmiddel en kan en mag niet worden gebruikt voor diagnose, behandeling of genezing van medische aandoeningen. Het gebruik van het 42 days performance Platform geschiedt op eigen risico en 42 days performance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit kader.
Met de Dienst kunnen Gebruikers op afstand met de Cliënt te communiceren en/of metingen van lichaamswaarden doorsturen. 

2.2 Een Gebruiker van de Dienst krijgt als hij of zij zich registreert een niet-exclusieve, niet- sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Dienst. De intellectuele eigendom ten aanzien van de Dienst berust bij 42 days performance danwel haar licentiegever en wordt in geen geval door het afnemen van de Dienst of onderdelen daarvan overgedragen aan Gebruiker. Het is Gebruiker daarom niet toegestaan om (onderdelen van) de Dienst, waaronder de broncode te achterhalen via reverse engineering, decompilatie, of welke andere techniek dan ook.
2.3 Gebruiker en 42 days performance gaan een overeenkomst aan (licentieovereenkomst of lidmaatschapsovereenkomst). Op het gebruik van de Dienst van 42 days performance zijn naast deze voorwaarden ook de Privacy Statement van 42 days performance van toepassing. Gebruiker staat ervoor in dat de Cliënt ook akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden door zich aan te melden bij de Dienst via een Gebruiker en door ondertekening van de Toestemmingsverklaring. 

2.4 Gebruikers dienen zakelijke klanten te zijn. 42 days performance  is niet aansprakelijk noch op welke wijze dan ook verantwoordelijk voor de werkwijze, diensten of activiteiten die voortkomen uit het gebruik van het 42 days performance Platform. De Cliënt is in de relatie met 42 days performance een derde en de Cliënt kan dan ook in verband met het gebruik van de Dienst via Gebruiker geen rechten uitoefenen jegens 42 days performance.

2.5 Gebruiker die de Dienst afneemt is niet gerechtigd om de licentie over te dragen aan derden. De Gebruiker mag de Dienst daarbij alleen gebruiken met het oog op het doel waarvoor deze is ontwikkeld en alleen persoonlijk (Gebruiker mag aldus geen andere personen toegang geven tot de Dienst of zijn Gebruikersaccount). Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst of onderdelen daarvan te wijzigen of aan te passen.

2.6 Om de Dienst te laten werken, is het volgende nodig: een geschikte en voldoende beveiligde internetverbinding, eventueel bijbehorende hardware gekoppeld door Bluetooth en de door 42 days performance ter beschikking gestelde software. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van deze internetverbinding, hardware en de eventuele beveiliging ervan.

2.7 42 days performance en de Gebruiker kunnen zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven ieder op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst stoppen of de licentie voor het gebruik van de Dienst intrekken, met inachtneming van de opzegtermijn, zoals vastgelegd in de licentieovereenkomst of lidmaatschapsvoorwaarden. In de licentieovereenkomst en/of lidmaatschapsvoorwaarden kan hiervan worden afgeweken.
Als 42 days performance dit doet, zal 42 days performance de Gebruiker hierover per e-mail informeren. Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van de Dienst en/of het Gebruikersaccount is 42 days performance niet aansprakelijk.

2.8 Indien de overeenkomst tussen 42 days performance en Gebruiker danwel het gebruik van de Dienst of onderdelen daarvan eindigt, is Gebruiker verplicht het gebruik van de Dienst of onderdelen daarvan te staken en alle kopieën en documentatie ten aanzien van de Dienst (voorzover van toepassing) te retourneren of te verwijderen van zijn systemen (naar keuze van 42 days performance).

  1. Waar zorgt 42 days performance wel/niet voor bij het gebruik van de Dienst

3.1 42 days performance spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Dienst. 42 days performance streeft daarbij maximale beschikbaarheid na maar kan niet garanderen dat Gebruiker altijd onbelemmerde toegang heeft tot de Dienst of ongestoord en ononderbroken gebruik van de Dienst kan maken, bijvoorbeeld omdat 42 days performance onderhoud pleegt of de Dienst update (wat 42 days performance regelmatig, naar eigen inzicht doet). In het geval er onderhoudswerkzaamheden zijn waardoor de Dienst (tijdelijk) onbereikbaar is, zal 42 days performance dit waar mogelijk vooraf laten weten.

3.2 42 days performance staat er niet voor in dat de Dienst of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

3.3 42 days performance is niet verantwoordelijk voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen (bijvoorbeeld internetverbindingen van de Gebruiker).

3.4 42 days performance spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Dienst. De Gebruiker zal er zelf voor zorgen dat hij of zij zijn of haar eigen apparatuur en software beveiligt op een afdoende manier.

  1. Persoonsgegevens


4.1
Bij het gebruik van de Dienst kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door 42 days performance. In de bijlage bij de Privacy Statement is omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt door 42 days performance. Daarbij zal 42 days performance zich houden aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

4.2 42 days performance heeft te allen tijde het recht om Informatie op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken in het kader van het verbeteren van de Dienst en haar dienstverlening, één en ander in overeenstemming met haar Privacy Statement.

  1. Aansprakelijkheid van 42 days performance

5.1 42 days performance is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot de Dienst en Informatie van de Gebruiker.

5.2 42 days performance is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van de Dienst door de Gebruiker of derden.

5.3 42 days performance is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van de Dienst door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het onjuist en/of onvolledig instellen van de Dienst en/of ingeven van onvolledige en/of onjuiste (drempel)waarden.

5.4 42 days performance sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van de Dienst door de Gebruiker volledig uit. In dit kader wordt tevens verwezen naar artikel 2.1 van deze voorwaarden.

5.5 De Gebruiker vrijwaart 42 days performance voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Dienst.

5.6 De aansprakelijkheid van 42 days performance voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

5.7 Voor zover 42 days performance aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat 42 days performance aan de betreffende Gebruiker heeft gefactureerd over 6 maanden.

  1. Overige bepalingen

6.1 42 days performance is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen. Voor Gebruiker is het niet toegestaan de rechten met betrekking tot de Dienst of onderdelen daarvan over te dragen aan derden, tenzij 42 days performance daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

6.2 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

6.3 Op de overeenkomsten tussen 42 days performance en Gebruiker, de Privacy Statement en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.4 De rechtbank Den Haag, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst.

 

Disclaimer website

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op de site www.brainmarker.com mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brainmarker Performance B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.
Met grote zorgvuldigheid zijn de artikelen samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze site heeft een algemeen karakter heeft en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties. Soms moet bijvoorbeeld eerst een medische aandoening worden uitgesloten. Brainmarker Performance B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.
Voor een medische diagnose wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen bij de huisarts.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan www.brainmarker.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt.Brainmarker Performance B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Klachten

Op het formulier voor vragen op de site www.brainmarker.nl staat de optie “Ik heb een klacht”.
Deze klachten worden schriftelijk afgehandeld binnen een werkweek.
Komt een klant er met het bedrijf niet uit, dan kunnen zij hun klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. In dit gesprek wordt er naar een oplossing gezocht. De uitkomst van dit gesprek is bindend. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling.